فن ترجمه 3

دانلود رایگان کلاس استاد آموخته | دانلود جزوات استاد آموخته | دانلود ویس کلاس استاد آموخته

دانلود رایگان تمامی کلاس های فن ترجمه استاد رامین آموخته: فن ترجمه 3

فن 3
جلسه اول
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی اول فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 فن 3
جلسه دوم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی دوم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


فن 3
جلسه سوم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی سوم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


فن 3
جلسه چهارم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی چهارم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


فن 3
جلسه پنجم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی پنجم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


فن 3
جلسه ششم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی ششم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


فن 3
جلسه هفتم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی هفتم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


فن 3
جلسه هشتم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی هشتم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


فن 3
جلسه نهم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی نهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


فن 3
جلسه دهم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی دهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


فن 3
جلسه یازدهم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی یازدهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


فن 3
جلسه دوازدهم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی دوازدهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


فن 3
جلسه سیزدهم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی سیزدهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


فن 3
جلسه چهاردهم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی چهاردهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


فن 3
جلسه پانزدهم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی پانزدهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


فن 3
جلسه شانزدهم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی شانزدهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


فن 3
جلسه هفدهم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی هفدهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


فن 3
جلسه هجدهم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی هجدهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


فن 3
جلسه نوزدهم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی نوزدهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


فن 3
جلسه بیستم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی بیستم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

 

 

 

 

تماس با گروه آموزشی دیده بان