فن تکمیلی

دانلود رایگان فن ترجمه استاد آموخته | استاد رامین آموخته | فن ترجمه تکمیلی

دانلود رایگان تمامی کلاس های فن ترجمه استاد رامین آموخته: فن ترجمه تکمیلی

فن: تکمیلی 2
جلسه اول
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی اول فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن: تکمیلی 2
جلسه :دوم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی دوم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن: تکمیلی 2
جلسه :سوم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی سوم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن: تکمیلی 2
جلسه: چهارم
مدرس: استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی چهارم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن: تکمیلی 2
جلسه: پنجم
مدرس: استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی پنجم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن: تکمیلی 2
جلسه: ششم
مدرس: استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی ششم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن: تکمیلی 2
جلسه: هفتم
مدرس: استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی هفتم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن: تکمیلی 2
جلسه: هشتم
مدرس: استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی هشتم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن: تکمیلی 2
جلسه: نهم
مدرس: استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی نهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن: تکمیلی 2
جلسه: دهم
مدرس: استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی دهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن: تکمیلی 2
جلسه: دهم
مدرس: استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی دهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن: تکمیلی 2
جلسه: یازدهم
مدرس: استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی یازدهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن: تکمیلی 2
جلسه: دوازدهم
مدرس: استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی دوازدهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن: تکمیلی 2
جلسه: سیزدهم
مدرس: استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی سیزدهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن: تکمیلی 2
جلسه: چهاردهم
مدرس: استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی چهاردهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن: تکمیلی 2
جلسه: پانزدهم
مدرس: استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی پانزدهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن: تکمیلی 2
جلسه: شانزدهم
مدرس: استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی شانزدهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

دانلود رایگان فن ترجمه استاد آموخته | استاد رامین آموخته | فن ترجمه تکمیلی

 

مشخصات کتاب فوق

کد کتاب: 301
تعداد صفحات: 460 ص
نوع چاپ: سیاه سفید
موضوع: استاد آموخته برای تست این کتاب را به عنوان منبع استفاده میکنند
قیمت: 25 هزار تومان


 

نمونه صفحات جزوات فن ترجمه ی تکمیلی :

دانلود رایگان فن ترجمه استاد آموخته | استاد رامین آموخته | فن ترجمه تکمیلی

 

مشخصات جزوه فوق:

کد جزوه: 302
تعداد جلسات:16 ج
تعداد صفحات:187 ص
نوع چاپ: رنگی
قیمت: 50 هزار تومان
رضایت مشتری:  ⭐️/⭐️/⭐️/⭐️/⭐️/⭐️/⭐️

برای خرید محصول کلیک نمائید :

خرید محصولات آموزشی زبان انگلیسی


 

مشخصات جزوه فوق

کد جزوه: 303
تعداد جلسات: 16 ج
تعداد صفحات: 143 ص
نوع چاپ: سیاه سفید
قیمت: 20 هزار تومان
رضایت مشتری: ⭐️/⭐️/

 

تماس با گروه آموزشی دیده بان