آموزش فن ترجمه

پکیج فن ترجمه استاد مجد

پکیج آموزش فن ترجمه به روش گشتاری

120 هزار تومان

آموزش فن ترجمه استاد رامین آموخته

جزوات و voice آموزش فن ترجمه به روش گشتاری