توصیف مدرسه ، انواع مدرسه و دانشگاه به زبان انگلیسی

مدرسه و دانشگاه School

انواع مدرسه و دانشگاه Types of School

با سلام خدمت همراهان عزیز دیده بان، در این مقاله با انواع مدرسه و دانشگاه به زبان انگلیسی و همچنین انواع دروس به انگلیسی آشنا می شوید.

این بخش از آموزش مکالمه انگلیسی ، توجه شما را به مکالمات در مدرسه و دانشگاه جلب می نماید.

A: Are you a student?

شما دانش آموز هستید؟

B: Yes. I’m in high school.

بله. من در دبیرستان هستم.

A: Are you a student?

شما دانشجو هستید؟

B: Yes. I go to a university.

بله. من به دانشگاه می روم.

A: Tell me about your previous education.

درباره سابقه تحصیلاتت به من بگو.

B: I went to law school.

من به دانشکده حقوق می رفتم.

A: Did you like it there?

آیا در اونجا این رشته را دوست داشتی؟

B: Yes, it was excellent.

بله. اون عالی بود.

واژگان مربوط به انواع مدرسه و دانشگاه

۱) preschool/nursery school

۱) پیش دبستانی / مهد کودک

۲) elementary School

۲) مدرسه ابتدائی

۳) middle school/junior high school

۳) مدرسه راهنمائی

۴) high school

۴) دبیرستان

۵) adult school

۵) مدرسه بزرگسالان

۶) Vocational school/trade school

۶) مدرسه حرفه ای / مدرسه بازرگانی

۷) community college

۷) دانشکده جامع

۸) college

۸) دانشکده

۹) university

۹) دانشگاه

۱۰) graduate school

۱۰) دانشکده تحصیلات عالی

۱۱) law school

۱۱) دانشکده حقوق

۱۲) medical school

۱۲) دانشکده پزشکی

مکالمات مربوط به درس های مدرسه School Subjects

A: What do you have next period?

ساعت دیگه چی دارین؟

B: Math. How about you?

ریاضی. تو چطور؟

A: English.

انگلیسی.

B: There’s the bell. I’ve got to go.

زنگ خورده. من باید برم.

واژگان مربوط به درس های مدرسه

۱) math/mathematics

۱) ریاضیات

۲) English

۲) انگلیسی

۳) history

۳) تاریخ

۴) geography

۴) جغرافی

۵) government

۵) نظام حکومتی

۶) science

۶) علوم

۷) biology

۷) زیست شناسی

۸) chemistry

۸) شیمی

۹) physics

۹) فیزیک

۱۰) health

۱۰) بهداشت

۱۱) computer Science

۱۱) علوم کامپیوتر

۱۲) Spanish

۱۲) (زبان) اسپانیائی

۱۳) French

۱۳) (زبان) فرانسوی

۱۴) home economics

۱۴) اقتصاد خانواده

۱۵) industrial arts/shop

۱۵) هنرهای صنعتی / کارگاه

۱۶) business education

۱۶) آموزش بازرگانی

۱۷) physical education/P.E

۱۷) تربیت بدنی

۱۸) driver’s education/driver’s ed

۱۸) آموزش رانندگی

۱۹) art

۱۹) هنر

۲۰) music

۲۰) موسیقی

درس ریاضیات Mathematics

حساب Arithmetic

A: How much is two plus one?

دو بعلاوه یک چند میشه؟

B: Two plus one equals/ is three.

دو بعلاوه یک سه میشه.

۸-۳=۵ , ۲+۱=۳

جمع addition

۲ plus 1 equals/ is 3.

۲ بعلاوه ۱ مساوی با ۳ است.

منهاء subtraction

۸ minus 3 equals/ is 5.

۸ منهای ۳ مساوی با ۵ است.

۴×۲=۸ , ۱۰/۲=۵

division تقسیم

۱۰ divided by 2 equals/ is 5.

۱۰ تقسیم بر ۲ مساوی با ۵ است.

ضرب multiplication

۴ times 2 equals/ is 8.

۴ ضربدر ۲ مساوی با ۸ است.

کسر Fractions

A: Is the gas tank almost empty?

آیا باک بنزین تقریبا خالیه؟

B: It’s about three fourths empty.

تقریبا سه چهارمش خالیه.

one quarter/one fourth = 1/4

one third = 1/3

one half/half = 1/2

two thirds = 2/3

three quarters/three fourths = 3/4

درصد Percents

A: What’s the weather forecast?

پیش بینی وضع هوا چیه؟

B: There’s a 50 percent chance of rain.

– ۵۰ درصد احتمال بارندگی وجود دارد.

ten percent = 10%

fifty percent = 50%

seventy-five percent = 75%

one-hundred percent = 100%

انواع درس های ریاضی Types of Math

A: What math course are you taking this year?

امسال چه بخشی از ریاضیات را می گیری؟

B: I’m taking geometry.

من هندسه را بر می دارم.

A: How did you do on the test?

امتحانت را چطور دادی؟

B: I got 75% of the answers right.

من ۷۵٪ پاسخ ها را درست دادم.

algebra

جبر

geometry

هندسه

trigonometry

مثلثات

calculus

حساب دیفرانسیل و انتگرال

statistics

آمار

به پایان مقاله ی انواع مدرسه ، دروس مدرسه و دانشگاه رسیدیم ، برای تقویت مهارت مکالمه پیشنهاد می شود ، محصول آموزش مکالمه انگلیسی دیده بان را مشاهده فرمایید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست + نه =

تماس با گروه آموزشی دیده بان