مکالمه خرید لباس به انگلیسی | Buying Clothes

Buying Clothes خرید لباس انگلیسی

در مغازه In the shop

self service

سلف سرویس

sale

حراج

cash desk

صندوق

shop assistant

کارمند فروش

manager

مدیر

Can I help you?

می تونم کمکتون کنم؟

I want to buy … .

من می خوام … بخرم.

Do you sell …?

آیا شما … می فروشید؟

I just want to look around.

من فقط می خواهم یک نگاهی بیندازم.

I don’t want to buy anything now.

من فعلا نمی خواهم چیزی بخرم.

You’ll find them at that counter.

شما آنها را در آن پیشخوان خواهید یافت.

We’ve sold out but we’ll have more tomorrow.

اجناس ما تمام شده اند، اما فردا بیشتر می آوریم.

Will you take it with you?

این را با خودتان می برید؟

Please send them to this address.

لطفا آنها را به این آدرس بفرستید.


انتخاب کردن Choosing

What color do you want?

چه رنگی را می خواهید؟

I like this one.

من از این یکی خوشم می آد.

I prefer that one.

من آن یکی را ترجیح می دهم.

I don’t like this color.

من از این رنگ خوشم نمی آید.

Have you a green one?

رنگ سبزشو دارید؟

Do you have one in a different color?

رنگ دیگر شو دارید؟

I’d like another.

من یکی دیگر را می خواهم.

What size?

چه سایزی؟

It’s too big/tight.

این خیلی بزرگه / تنگه.

Have you a larger/smaller one?

آیا شما بزرگتر / کوچکترشو دارید؟

What size is this?

این چه سایزیه؟

I want size …

من سایز … را می خواهم.

The English / American size

سایز انگلیسی آمریکائی

My collar size is …

اندازه یقه من… است.

My chest measurement is …

اندازه دور سینه ام … است.

My Waist measurement is …

اندازه کمرم … است.

What’s it made of?

این از چی ساخته شده؟

For how long is it guaranteed?

برای چه مدتی گارانتی داره؟


شکایات Complaints

I want to see the manager.

من می خواهم مدیر را ببینم.

I bought this yesterday.

من این را دیروز خریدم.

It doesn’t work.

این کار نمی کند. (خراب است.)

This is dirty/ stained/ torn/ broken/ cracked.

این کثیف لکه دار / پاره/ شکسته / ترک خورده است.

Will you change it please?

میشه لطفا اینو عوضش کنید؟

Will you refund my money?

میشه پولمو پس بدین؟


حساب کردن Paying

How much is this?

این چند میشه؟

That’s 3 dollars, please.

اون سه دلار میشه، لطفا.

They are 5 cents each.

اونا هرکدوم ۵ سنت میشه.

It’s too expensive.

این خیلی گرونه.

Don’t you have anything cheaper?

ارزونترشو ندارین؟

Will you take English/ American currency?

پول (ارز) انگلیسی آمریکائی می گیرین؟

Will you accept a traveler’s check?

چک مسافرتی قبول می کنید؟

Please pay the cashier.

لطفا به صندوقدار بپردازید.

May I have a receipt, please?

میشه رسید بدین، لطفا؟

You’ve given me too little/too much change.

شما خیلی کم خیلی زیاد پول خرد به من داده اید.


لباس و کفش Clothes and shoes

I want a hat/ sunhat.

من یک کلاه آفتابی می خواهم.

I’d like a pair of gloves.

من یک جفت دستکش می خواهم.

May I see some dresses, please?

می تونم چند تا پیراهن ببینم، لطفا؟

I like the one in the window.

من از اونی که در ویترین است خوشم می آد.

May I try this?

می تونم اینو امتحان کنم؟

That’s smart.

اون شبکه.

It doesn’t fit me.

این اندازه ام نیست.

I don’t like the style.

من از لباس های مد روز خوشم نمی آد.

Where’s the coat department?

قسمت کت ها کجاست؟

The men’s department is on the second floor.

قسمت لباس های مردانه در طبقه دوم است.

I want a short/long sleeved shirt, collar size…

من یک پیراهن آستین کوتاه / بلند، با اندازه یقه… می خواهم

A pair of gray wool socks, please.

یک جفت جوراب پشمی خاکستری، لطفا.

I need a pair of walking shoes.

من یک جفت کفش پیاده روی لازم دارم.

I need a pair of beach sandals/ black shoes.

من یک جفت صندل مخصوص ساحل/ کفش مشکی لازم دارم.

These heels are too high/low.

این پاشنه ها زیاد بلند کوتاه هستند.


همراهان عزیز و همیشگی دیده بان برای دیدن پکیج کامل آموزش مکالمه زبان انگلیسی کلیک نمائید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − پانزده =

تماس با گروه آموزشی دیده بان