عذر خواهی کردن در زبان انگلیسی

ساده ترین عبارت برای عذرخواهی کردن در زبان انگلیسی Sorry!یا I’m Sorry!(معذرت می خواهم) می باشد

در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی به کار می رود. در پاسخ می توان عبارات زیر را مورد استفاده قرار داد:

It’s Ok. / never mind

اشکالی ندارد / عیبی ندارد / مهم نیست

عبارات دیگری که در مکالمه برای عذرخواهی مورد استفاده قرار می گیرد، عبارت است از:

بهترین روش یادگیری لغات زبان انگلیسی در منزل
بهترین روش یادگیری لغات انگلیسی
بهترین روش یادگیری مکالمه
بهترین روش یادگیری مکالمه انگلیسی

عبارات دیگری که در مکالمه برای عذرخواهی مورد استفاده قرار می گیرد، عبارت است از:

I’m Really Sorry.

واقعا متأسفم

I’m Awfully Sorry

خیلی متأسفم

I’m really awfully sorry

خیلی خیلی متأسفم (شکل قوی تری برای عذرخواهی)

در پاسخ عذر خواهی کردن در زبان انگلیسی می توان از جملات زیر استفاده نمود:

It’s Ok.

اشکالی ندارد / عیبی ندارد

It doesn’t matter.

اشکالی / مانعی ندارد

These things happen

این چیزها پیش میاد

در موقعیت های رسمی تر و یا در مکاتبات از عبارت های زیر استفاده می شود:

My apologies

عذر می خواهم / پوزش می طلبم

Please accept my apologies

لطفا عذرخواهی مرا بپذیرید

I owe you an apology

لطفا عذرخواهی مرا بپذیرید

Please accept my/ our apologies for the delay

لطفا عذرخواهی مرا / ما را به خاطر تأخیر بپذیرید.

رایج ترین پاسخ به عذرخواهی بالا عبارت It doesn’t matter (مانعی ندارد / اشکالی ندارد) می باشد.

در موقعیت های رسمی و گاهی دوستانه یا به شوخی بین دوستان پاسخ زیر به کار می رود.

Ok. Your apology is accepted

عذرخواهیتان پذیرفته شد.

چند مثال برای موقعیت های غیر رسمی و دوستانه:

۱.

A: I’m sorry for losing your book.

B: never mind!

A: ببخشید که کتابتو گم کردم

B: عیبی نداره / مهم نیست

۲.

A: I’m sorry I’m late

B: it doesn’t matter. Come in and sit down

A: ببخشید دیر کردم

B: اشکالی نداره. بیا تو و بنشین

۳.

A: I’m really sorry I broke you vase.

B: It’s ok. These things happen.

A: واقعا متأسفم گلدانت را شکستم

B: عیبی نداره. این چیزا پیش میاد

۴.

A: I’m sorry for being rude yesterday.

B: it doesn’t matter. I understand.

A: ببخشید دیروز بی ادبی کردم

B: اشکالی نداره. درک می کنم

چند مثال برای موقعیت های رسمی در آموزش مکالمه انگلیسی :

۵.

A: I’m awfully sorry.

B: It’s OK.

A: خیلی متأسفم.

B: مهم نیست.

۶.

A: I think I owe you an apology.

B: Never mind. Forget about it.

A: فکر کنم یک معذرت خواهی به شما بدهکارم

B: مهم نیست. فراموشش کن

۷.

A: I apologize for my rudeness. It’ll never happen again.

B: OK. Your apology is accepted.

A: به خاطر بی ادبی ام معذرت می خواهم. دیگه هیچ وقت تکرار نمیشه

B: بسیار خوب. معذرت خواهی ات پذیرفته شد.

نوشتن یک عذرخواهی رسمی

ما باید در نوشتن از رسمی ترین حالت ممکن استفاده کنیم. در این موقعیت شما می توانید از این عبارت ها استفاده کنید.

من صمیمانه عذرخواهی می کنم.

I sincerely apologize.
من مسئولیت کامل کارم را برعهده می گیرم.

I take full responsibility.

شما ممکن است بخواهید جمله را با یکی از این عبارت ها کامل کنید.
…بابت هر مشکلی که من باعث آن شدم.

For any problem. I may have caused….
…بابت رفتارم.

For my behavior….
…بابت رفتار و اعمالم.

For my actions….

گویشوران انگلیسی در موقعیت های دیگری هم از sorry استفاده می کنند.

به عنوان مثال زمانی که می خواهد از کنار کسی در یک مکان شلوغ عبور کنند اما آن ها واقعا معذرت خواهی نمی کنند.

شما همچنین می توانید بگویید:

Pardon( me)

Excuse me.

زمانی که از کسی می خواهید چیزی را که گفته است تکرار کند می توانید از این عبارت ها استفاده کنید البته با لحن متفاوت تری:

Excuse me?, Sorry?, Pardon?

مقاله انتشارات دیده بان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 + 11 =

تماس با گروه آموزشی دیده بان