مکالمات انگلیسی در بانک | مکالمات روزمره در بانک | لغات کاربردی در بانک

Community Services خدمات اجتماعی

بانک The Bank 

مکالمات انگلیسی در بانک : در این بخش از آموزش مکالمه زبان انگلیسی به مکالمات در بانک میپردازیم.

Where’s the nearest bank?

نزدیک ترین بانک کجاست؟

When does the bank open?

بانک کی باز میشه؟

When does it close?

اون کی تعطیل میشه؟

I want to change some dollars.

من میخوام مقداری دلار تبدیل کنم.

What’s the exchange rate?

نرخ تبدیل چقدره؟

Can you give me 5 dollar bills (notes)?

میشه اسکناس های ۵ دلاری به من بدین؟

I need some small change?

من مقداری پول خرد لازم دارم.

How much commission do you charge?

شما چقدر کارمزد می گیرید؟

Can you cash a traveler’s check?

میشه چک مسافرتی را نقد کنید؟

I’m expecting money from Iran. Has it arrived?

من از ایران منتظر پول هستم. آیا اون اومده؟

I want to withdraw 100 dollars from my account.

من می خواهم ۱۰۰ دلار از حسابم برداشت کنم.

I like to open an account.

من می خواهم حساب باز کنم.

I’d like to put this into my account.

من می خواهم این را به حسابم واریز کنم.

Where should I sign?

کجا را باید امضا کنم؟

What’s the date?

تاریخ چیه؟

I’d like to open a saving account.

من مایلم حساب پس انداز باز کنم.

Fill out this from.

این فرم را پر کنید.

 How much interest do you pay?

چقدر بهره می پردازید؟

What’s my balance?

موجودی حسابم چقدر است؟

۱ saving account

۱ حساب پس انداز

۲ deposit

۲ واریز کردن

۳ withdraw

۳ برداشت کردن

۴ checking account

۴ حساب جاری

۵ pay

۵ پرداختن

۶ cash

۶ نقد کردن – پول نقد

۷ bank statement

۷ صورتحساب موجودی

۸ rate

۸ نرخ

۹ exchange

۹ تبدیل کردن

۱۰ currency

۱۰ ارز

۱۱ commission

۱۱ کارمزد


واژگان

A) make a deposit

A) پرداخت کردن

B) make a withdrawal

B) برداشت کردن

C) cash a check

C) نقد کردن چک

D) get traveler’s checks

D) چک مسافرتی گرفتن

E) open an account

E) باز کردن حساب

F) apply for a loan

F) تقاضای وام کردن

G) exchange currency

G) تبدیل کردن ارز


۱ deposit slip

۱ رسید پرداخت

 ۲ withdrawal slip

۲ رسید دریافت

۳ check

۴ چک

۴ traveler’s check

۴ چک مسافرتی

۵ bankbook / passbook

۵ دفترچه بانکی

۶ ATM card

۶ کارت خودپرداز

۷ credit card

۷ کارت اعتباری

۸ (bank) vault

۸ خزانه (بانک)

۹ safe deposit box

۹ صندوق امانات بانک

۱۰ teller

۱۰ تحویلدار

۱۱ security guard

۱۱ مامور امنیتی

۱۲ ATM ( machine ) cash machine

۱۲ ماشین خودپرداز / ماشین دریافت نقدی

۱۳ bank officer

۱۳ کارمند بانک


امور مالی Finances

A: Can I pay with a credit card?

با کارت اعتباری پرداخت کنم؟

B: Yes. We accept credit cards.

بله ما کارت اعتباری را قبول می کنیم.

A: What should I do?

من باید چه کار کنم؟

B: Insert the ATM card.

کارت را در دستگاه خود پرداز قرار دهید.


شکل های پرداخت Forms of Payment

۱ cash

۱ نقدی

۲ check

۲ چک

a) check number

شماره چک

b) account number credit card

شماره حساب

۳ credit card

۳ کارت اعتباری

a) credit card number

شماره کارت اعتباری

۴ money order

۴ حواله

۵ traveler’s check

۵ چک مسافرتی


Household Bills صورتحساب های خانگی

۶ rent

۶ اجاره

۷ mortgage payment

۷ رسید پرداخت ودیعه

۸ electric bill

۸ صورتحساب برق

۹ telephone bill

۹ قبض تلفن

۱۰ gas bill

۱۰ قبض گاز

۱۱ oil bill/heating bill

۱۱ قبض بنزین/ قبض سوخت

۱۲ water bill

۱۲ قبض آب

۱۳ cable TV bill

۱۳ قبض تلویزیون کابلی

۱۴ car payment

۱۴ پرداخت قسط ماشین

۱۵ credit card bill

۱۵ صورتحساب کارت اعتباری


Family Finances امور مالی شخصی

۱۶ balance the checkbook

۱۶ موازنه حساب های دسته چک

۱۷ write a check

۱۷ نوشتن چک

۱۸ bank online

۱۸ بانک آنلاین

۱۹ checkbook

۱۹ دسته چک

۲۰ check register

۲۰ ثبت چک ها

۲۱ monthly statement

۲۱ صورت کارکرد ماهیانه


Using an ATM Machine استفاده از دستگاه خودپرداز

۲۲ Insert the ATM card

۲۲ کارت را در دستگاه خود پرداز قرار دهید

۲۳ Enter your PIN number/ personal identification number.

۲۳ شماره هویت شخصی خود را وارد کنید.

۲۴ Select a transaction.

۲۴ یکی از عملیات را انتخاب کنید.

۲۵ Make a deposit.

۲۵ پرداخت کنید.

۲۶ Withdraw / Get cash.

۲۶ برداشت کنید/ پول نقد بگیرید.

۲۷ Transfer funds.

۲۷ پول انتقال دهید.

۲۸ Remove your card.

۲۸ کارت تان را بردارید.

۲۹ Take your transaction slip/receipt.

۲۹ رسید عملیات تان را بردارید.

 

*** عزیزان علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی و بخصوص مکالمه انگلیسی به صفحه ی آموزش مکالمه زبان انگلیسی به روش نوین clt هم سر بزنید***

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 3 =

تماس با گروه آموزشی دیده بان