مکالمات روزمره انگلیسی-اطلاعات محل زندگی

در این صفحه مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه اطلاعات محل زندگی و سکونت قید شده است.

مکالمه درس سوم (شماره ۱)

A: مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه اطلاعات محل زندگی و سکونت ?

شما کجا زندگی میکنی؟

B: I live in Pasadena.

من در Pasadena زندگی می کنم؟

A: Where is Pasadena?

Pasadena کجا است؟

B: It’s in California.

در کالیفرنیا است.

A: Is it in northern California?

در کالیفرنیای شمالی است؟

B: No. It’s in southern California.

نه. در کالیفرنیای جنوبی است.

A: Is Pasadena a big city?

Pasadena شهر بزرگی است؟

B: It’s pretty big.

خیلی بزرگ است.

A: How big is “pretty big?

چقدر بزرگ است “خیلی بزرگ”؟

B: It has about 140,000 people.

در حدود ۱۴۰,۰۰۰ جمعیت دارد.

A: How big is Los Angeles?

لس آنجلس چقدر بزرگ است؟

B: It has about 3 million people.

در حدود ۳میلیون جمعیت دارد.


 

مکالمه درس سوم (شماره ۲)

A: Do you have a car?

آیا شما ماشین دارید؟

B: Yes, I do.

بله من دارم؟

A: What kind of car do you have?

چه نوع ماشینی شما دارید؟

B: I have a Honda.

من یک هندا دارم.

A: Is it new?

آیا نو است؟

B: It was new in 2003.

در سال ۲۰۰۳ نو بود.

A: So, it’s pretty old now.

پس، حالا خیلی قدیمی است.

B: Yes, it is. But it still looks good.

بله، است.اما هنوز خوب به نظر می آید

A: Do you take good care of it?

آیا شما خوب از آن مراقبت می کنید؟

B: Oh, yes. I wash it once a week.

بله،من یکبار در هفته آن را می شورم.

A: Do you change the oil?

آیا شما روغنش رو عوض می کنید؟

B: My mechanic changes the oil twice a year

مکانیکم روغنش رو دوبار در سال عوض می کند


اصطلاح درس سوم

Dressed to kill

لباسات منو کشته..(خیلی شیک کردی)

You’re dressed to kill. Where are you going?

خیلی شیک کردی. کجا میخواهی بروی؟


عبارات درس سوم

What do you mean?

منظورتان چیست؟

What do you say?

چه می گویید؟

What did you say?

چه گفتید؟

What did you ask?

چه سوالی کردید؟

What do you want?

چه می خواهید؟

تماس با گروه آموزشی دیده بان