مکالمات روزمره انگلیسی-توصیف کردن خانواده

در این قسمت مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه توصیف خانواده ذکر شده است.

مکالمه درس چهارم

۱: What’s your family like?

خانواده ات را چگونه توصیف می کنی؟

۲: I have a very big family. A mom, a dad, a grandma, two grandpas, an older brother, two younger sisters, one dog,and one goldfish.

من یک خانواده خیلی بزرگ دارم.مادرم، پدرم،مادر بزرگم،دوتا بابا بزرگ، بردار بزرگترم، دو تا خواهر کوچکتر، یک سگ و یک ماهی طلایی

۱: Wow, that is big! Do you live in a house or an apartment?

عجب!! خیلی بزرگ است! آیا شما در خانه یا آپارتمان زندگی می کنید؟

۲: We live in a house. Our grandparents live far away. What about your family? Do you have any brothers or sisters?

ما در خانه زندگی می کنیم.خانواده (پدری یا مادری) ما دور تر از ما زندگی می کنند

خانواده شما چطور؟ آیا شما هیچ خواهر یا برادر دارید؟

I have got a small family. It’s just my mom, my younger sister, my cat, and me. We live in an apartment in the center of town

من یک خانواده کوچک دارم. فقط مادرم، خواهر کوچکترم، گربه ام و خودم. ما در یک آپارتمان در مرکز شهر زندگی می کنیم.

۲: What does your mom do?

مادرت چکار می کند؟(چکاره است؟)

۱: She’s a lawyer. She is thirty years old and she works very hard for us.

او وکیل است.او ۳۰ ساله است و خیلی سخت برای ما کار می کند

۲: It sounds like you have a nice family.

همچین (انگار) به نظر می رسد شما خانواده خوبی دارید

۱: You too, maybe I can meet them sometime!

همچنین شما. شاید من توانستم بعضی اوقات آنها را ملاقات کنم

۲: Sure, I want to meet your cat too!

حتما.همچنین من می خواهم گربه شما را ملاقات کنم!

۱: Okay!

باشه!


 

اصطلاح درس چهارم

Befor you can say jack robinson

فوری – فوراً – سه شماره

A: Damn! We have a flat. We might miss our flight.

لعنت به این شانس! پنچر کردیم. ممکن است به پرواز نرسیم.

B: don’t worry. I’ll (will) change the flat tire befor you can say jack robinson

نگران نباش. من سه شماره لاستیک پنچر رو عوض می کنم


 

عبارات درس چهارم

معنی like در جملات مختلف

what is it like

چه جور چیزى است

shaped like an apple

بشکل سیب

more like; most like

شبیه ترین

parrot like

طوطی وار

just as you like

هر جور میل شما باشد

آموزش مکالمه زبان انگلیسی

تماس با گروه آموزشی دیده بان