در این پست جملات ومکالمات روزمره انگلیسی در زمینه سلام و احوالپرسی نوشته شده است.

در این پست و پست های مشابه سعی میکنیم جملات و مکالمات روزمره انگلیسی و کاربردی را در موضوعات مختلف در دسترس شما عزیزان قرار بدهیم تا بتوانید در مواقع موردنیاز از آنها استفاده کنید.

در این پست جملات روزمره انگلیسی در زمینه سلام و احوالپرسی نوشته شده است.

مکالمه درس اول

Hi, how are you?

سلام، حالت چطور است؟

I’m fine. What’s your name?

من خوبم.اسم شما چیست؟

I’m Jon, and yours?

من جان هستم، و اسم شما؟

My name’s Dasha, nice to meet you.

اسم من داشا است، از آشنایی با شما خوشوقتم.

Nice to meet you too. Where are you from?

منم از آشنایی با شما خوشوقتم. شما اهل کجا هستی؟

I’m from Ukraine. Where are you from?

من از (اهل) اکراینم. شما اهل کجا هستی؟

I’m from Australia.

من اهل استرالیا هستم.

What language do you speak in Australia?

در استرالیا شما چه زبانی صحبت می کنید؟

We speak English. What language do you speak in Ukraine?

ما انگلیسی صحبت می کنیم. شما در اکراین چه زبانی صحبت می کنید؟

We speak Ukrainian and Russian.

ما اکراینی و روسی صحبت می کنیم.

Very interesting! How old are you?

خیلی جالبه! شما چند سال دارید؟

I’m 16, and you?

من ۱۶ سالمه ، و شما؟

I’m 14. You speak English very well!

من ۱۴ سالمه. شما خیلی خوب انگلیسی صحبت می کنید!

Thank you, I study it in school.

متشکرم، من در مدرسه مطالعه می کنم.(می خوانم)

Well, I have to go. I’ll talk to you later.

I’ll= I will

خوب، من باید بروم. من بعداً با شما صحبت می کنم.

Ok, see you soon!

باشه، به زودی می بینمت!

بهترین روش یادگیری مکالمه

بهترین روش یادگیری مکالمه انگلیسی


“راز های نگفته در مکالمه ی روزمره انگلیسی برملا شد! “

برای مشاهده این خبر جذاب روی عکس زیر کلیک کنید

آموزش مکالمات روزمره انگلیسی

آموزش مکالمات روزمره انگلیسی

اصطلاح درس اول

Take it easy!

سخت نگیر!

Take it easy, pal. it’s no big deal

سخت نگیر رفیق. چیز مهمی نیست.


عبارات درس اول

What is this/that?

این / آن چیست؟

What are these/those?

اینها/ آنها چه (چه چیز) هستند؟

What do you call this/that?

این/ آن را چه می نامند؟

What does that/this mean?

معنی آن / این چی می شود؟

What does this word /sentence/question mean?

این کلمه / جمله /سوال چه معنی دارد؟

بهترین روش یادگیری لغات زبان انگلیسی در منزل

بهترین روش یادگیری لغات انگلیسی

 

 

خرید محصولات دیده بان

shop

تماس با گروه آموزشی دیده بان