مکالمه انگلیسی در رستوران | سفارش غذاهای مختلف به زبان انگلیسی

با سلام خدمت همراهان عزیز و دوست داشتنی دیده بان، در این بخش از آموزش مکالمه زبان انگلیسی ، مکالمه های ضروری در رستوران را به شما می آموزیم.

این مکالمات در رستوران شامل رفتن به یک رستوران، سفارش غذا، سفارش نوشیدنی، سفارش صبحانه، سفارش شام، سفارش ساندوبچ، پرداخت صورتحساب، به زبان انگلیسی می باشد.

At the Restaurant در رستوران

۱. Going to a restaurant رفتن به یک رستوران

Can you suggest a good restaurant/ a cheap restaurant?

میشه یک رستوران خوب یک رستوران ارزان پیشنهاد کنید؟

I’d like to book a table for four at 1 o’clock.

من مایلم یک میز چهار نفره برای ساعت ۱ رزرو کنم.

I’ve reserved a table; my name is …

من یک میز رزرو کرده ام. اسم من … است.

Have you a table for three?

برای سه نفر میز دارید؟

Is there a table free on the terrace?

آیا در تراس میز خالی دارید؟

This way, please.

این طرف لطفا.

We shall have a table free in half an hour.

تا نیم ساعت دیگر یک میز خالی خواهیم داشت.

We don’t serve lunch until 12.30.

تا ساعت ۱۲ : ۳۰ ناهار سرو نمی کنیم.

We don’t serve dinner until 8 o’clock.

تا ساعت ۸ شام سرو نمی کنیم.

We stop serving at 11o’clock.

در ساعت ۱۱ سرویس را متوقف می کنیم.

Where is the cloakroom?

رختکن کجاست؟

It is downstairs.

در طبقه پائین است.

We are in a hurry.

ما عجله داریم.

Do you serve snacks?

غذای سرپائی سرو می کنید؟

That was a good meal, thank you.

غذای خوبی بود، متشکرم.


۲. Ordering سفارش غذا

Service charge

هزینه سرویس

I want to see the head waiter.

من می خواهم سر گارسون را ببینم.

May I see the menu, please?

میشه منوی غذا را ببینم، لطفا؟

Is there a set menu for lunch?

آیا برای ناهار منوی ثابت دارید؟

What do you recommend?

چی پیشنهاد می کنید؟

Can you tell me what this is?

میشه به من بگین این چیه؟

What is the speciality of the restaurant/of the region?

غذای ویژه رستوران / منطقه چیست؟

Would you like to try … ?

میل دارید … را امتحان کنید؟

There’s no more …

… دیگر نیست.

May I have fried instead of boiled potatoes?

میشه به جای سیب زمینی آب پز سیب زمینی سرخ کرده داشته باشم؟

Is it hot or cold?

این گرمه یا سرده؟

This isn’t what I ordered, I want…

این اون غذائی نیست که من سفارش دادم، من … می خوام.

I don’t want any oil/sauce with it.

من با این غذا روغن / سس نمی خواهم.

Some more bread, please.

مقدار بیشتری نان ، لطفا.

A little more, please.

یک کم بیشتر، لطفا.

This is bad/uncooked/stale/tough.

این غذا بد/ نپخته / مانده / سفت است.


۳. Drinks نوشیدنی ها

What will you have to drink?

چی می نوشید؟

A bottle of mineral water, please.

یک بطری آب معدنی، لطفا.

Two cups of coffee, please.

دو فنجان قهوه، لطفا.

I’d like another glass of water, please.

من یک لیوان دیگه آب می خوام، لطفا.

The same again, please.

دوباره همان، لطفا.

Three black coffees.

سه تا قهوه سیاه.


۴. Paying پرداخت

The bill, please.

صورتحساب، لطفا.

Does it include service?

آیا این شامل سرویس میشه؟

Please check the bill- I don’t think it’s correct.

لطفا صورتحساب را چک کنید – من فکر نمی کنم این درست باشه.

I didn’t have soup.

من سوپ نداشتم.

I had chicken, not steak.

من مرغ داشتم، نه استیک.

May we have separate bills?

میشه صورتحساب جداگانه به ما بدین؟


۵. Breakfast صبحانه

What time is breakfast served?

صبحانه چه ساعتی سرو میشه؟

A large White Coffee, please.

یک قهوه بزرگ سفید، لطفا.

A black coffee.

یک قهوه سیاه.

A cup of tea, please.

یک فنجان چای، لطفا.

I’d like tea with milk/lemon.

من چای با شیر / لیمو می خوام.

May we have some sugar?

میشه مقداری شکر به ما بدین؟

A roll/toast and butter.

یک نان گرد / برشته و کره.

More butter, please.

کره بیشتر، لطفا.

Have you some jam/marmalade?

آیا مربا/ مارمالاد دارید؟

I would like a hard-boiled egg/ soft-boiled egg.

من تخم مرغ آب پز /تخم مرغ عسلی می خوام.

What fruit juices have you?

چه جور آب میوه هایی دارید؟


۶. Ordering dinner سفارش شام

A: May I take your order?

میشه سفارش تونو بگیرم؟

B: Yes, please. For the appetizer, I’d like chicken wings.

بله، لطفا. برای پیش غذاء من بال مرغ می خوام.

A: And what kind of salad would you like?

و چه جور سالادی میل دارید؟

B: I’ll have the Greek salad.

من سالاد یونانی می خورم.

A: And for the main course?

و برای غذای اصلی؟

B: I’d like the baked chicken, please.

من مرغ بریان می خوام، لطفا.

A: What side dish would you like with that?

با اون چه غذای جانبی میل دارید؟

B: Hmm. I think I’ll have french fries.

هوم. فکر می کنم سیب زمینی سرخ کرده بخورم.

A: Would you care for some dessert?

آیا دسر میل دارید؟

B: Yes, I’ll have an ice cream.

بله. من یک بستنی می خورم.

لغات سفارش شام به انگلیسی

۱.order  ۲.take order 3.appetite 4.appetizer 5.chicken

۱.سفارش دادن  ۲.سفارش گرفتن  ۳.اشتها  ۴.مزه – پیش غذا  ۵.مرغ – جوجه

۶.wing  ۷.kind  ۸.Greek  ۹.main course  ۱۰.baked

۶.بال  ۷.نوع  ۸.یونانی  ۹.غذای اصلی  ۱۰.تنوری – پخته

۱۱.dish  ۱۲.side dish  ۱۳.french fries  ۱۴.care 15.ice cream

۱۱.غذا – ظرف  ۱۲.غذای جانبی  ۱۳.سیب زمینی سرخ کرده  ۱۴.میل داشتن – توجه کردن ۱۵. بستنی


۷. Ordering a sandwich سفارش ساندویچ

A: “Welcome to McDonald’s. May I take your order?”

به مک دونالد خوش اومدین. میشه سفارش تونو بگیرم؟

B: “I’ll take the number one.”

من شماره یک را می خوام.

A: “What size would you like?”

چه اندازه ای را می خواهید؟

B: “Medium, please.”

متوسط، لطفا.

A: “Will that be for here or to go?”

اونو اینجا می خورید یا می برید؟

B: “Here, please.”

همین جا می خورم، لطفا.

A: “The total comes to $4.89. We’ll have that right out for you.”

جمعا میشه چهار دلار و هشتاد و نه سنت. الساعه برای شما آماده اش می کنیم.

تماس با گروه آموزشی دیده بان