مکالمات اطلاعات شخصی و خانواده به انگلیسی | Personal Information & Family

در این مطلب به بیان اطلاعات شخصی و خانواده از آموزش مکالمه زبان انگلیسی، پرداخته شده است.

مکالمات اطلاعات شخصی و خانواده در این بخش شامل :

۱.پرسش نام ۲.پرسش نام خانوادگی ۳.پرسش آدرس  ۴.پرسش تاریخ و محل تولد ۵.پرسش شهر و ایالت ۶.پرسش کدپستی، شماره تلفن و ایمیل می باشد.

اطلاعات شخصی و خانواده Personal Information


-اسمت چیه؟

-گلوریا پی. سانچز

-اسم کوچیک شما چیه؟

-اسم کوچیک من گلوریاست.

-اسم وسط شما چیه؟

-پی.

-واتس یُ(ر) نیم؟

-گلاریا پی. سانچز.

-واتس یُ(ر) فِ(ر) ست نیم؟

-مای فِ(ر) ست نیم اِز گلاریا.

-واتس یُ(ر) مِدُل نیم؟

– پی.

A : What ‘s your name?

B: Gloria P. Sanchez.

A: What ‘s your first name?

B: My first name is Gloria.

A : What ‘s your middle name?

B: P.

-اسم خانوادگی (بزرگ) شما چیه؟

-سانچز

-گفتید سانچز؟

-بله، درسته.

-اسم کوچکت را چطوری هجی می کنی؟

-جی. ال. اُ. آر. آی. اِی.

-واتس یُ(ر) لَست نِیم؟

-سانچز.

-دید یو سِی سانچِز؟

-یس، ذَتس رایت.

-هاو دو یو سپِل یُ(ر) فِ(ر) ست نِیم؟

A: What ‘s your last name?

B: Sanchez.

A: Did you say Sanchez?

B: Yes, that’s right.

A: How do you spell your first name?

B: G.I.o.r.i.a.

-اسم خانوادگی ات را چطور هجی میکنی؟

-اِس. اِی. اِن. سی. اِیچ. ئی. زی.

-آدرست چیه؟

-گلوریا پی. سانچز. شماره ۹۵. خیابان گاردن. آپارتمان سه جی. لس آنجلس، کالیفرنیا. کد پستی ۹۰۰۳۶

-هاو دو یو سپل یُ(ر) لَست نِیم؟

-واتس یُ(ر) اِدرِس؟

-گلاریا پی. سانچز. ناینتی فایو. گا(ر)دِن ستریت. آپا(ر)تمِنت ثری جی. لاس اَنجِلِس، کَلِفُنی ناین اُاُ ثری سِکس.

A: How do you spell your last name?

B: S.a.n.c.h.e.z.

A : What ‘ s your address?

B: Gloria P. Sanchez. 95 Garden St. Apt. 3G
Los Angeles, CA 90036

-شماره ساختمان تان چیست؟

-۹۵.

-اسم خیابان تان چیست؟

-گاردن استریت.

-واتس یُ(ر) بلدینگ نامبِ(ر)؟

-ناین تی فایو.

-واتس یُ(ر) ستریت نِیم؟

-گا(ر)دِن ستریت.

A: What’s your building number?

B: 95.

A: What ‘s your street name?

.B: Garden Street

-شماره آپارتمان شما چیه؟

–۳جی.

-اسم شهرتون چیه؟

-لس آنجلس.

-ایالت شما چیه؟

-کالیفرنیا

-کد پستی شما چند است؟

-نه. صفر. صفر. سه. شش.

-کد منطقه شما چند است؟

-سیصد و بیست و سه.

-واتس یُ(ر) اِپا(ر)تمنت نامبِ(ر)؟

-ثری جی.

-واتس یُ(ر) سِتی؟

–لاس اَنجِلِس.

-واتس یُ(ر) ستِیت؟

-کَلِفُنیَ.

-واتس یُ(ر) زیپ کُود؟

-ناین زیرو. زیرو. ثری. سیکس.

-واتس یُ(ر) اِریا کُود؟

-ثری. تو. ثری.

A: What’s your apartment number?

B: 3G.

A: What’s your city?

.B: Los Angeles

?A: What’s your state

.B: California

?A: What’s your zip code

.۹۰۰۳۶

?A: What’s your area code

B: 323

-شماره تلفن شما چند است؟

–۵۲۴-۳۲۷۶.

-شماره موبایل شما چند است؟

-۳۲۳-۶۹۵-۱۸۶۴.

-آدرس پست الکترونیکی شما چیست؟

-گلوریا نود و هفت اَت اِی آی اِل دات کام

-شماره تامین اجتماعی شما چند است؟

-۲۲۷-۹۳-۶۱۸۵

-واتس یُ(ر) تِلفُون نامبِ(ر)؟

-فایو. تو.فُ(ر)- ثری. تو. سون. سکس.

-واتس یُ(ر) سِل فُون نامبِ(ر)؟

–ثری. تو. ثری- سکس. ناین. فایو- وان. ایت. سکس. فُ(ر).

-واتس یُ(ر) ئی مِیل اِدرِس؟

-گلاریا ناینتی سون اَت اِی آی اِل دات کام.

-واتس یُ(ر) سُشُل سیکُرِتی نامبِ(ر)؟

-تو. تو. سِوِن – ناین. ثری- سکس. وان. اِیت. فایو

A: What’s your telephone (phone) number?

B: 524-3276.

A: What’s your cell phone number?

B: 323-695-1864

?A: What’s your e-mail address

B: Gloria97@ail.com

?A: What’s your social security number

B: 227-93-6185

-جنسیت شما چیست؟ مذکر یا مونث؟

–مونث.

-تاریخ تولد شما چیست؟

-دوازدهم ماه می هزار و نهصد و هشتاد و هشت.

-محل تولد شما کجاست؟

-سِنتر ویل تگزاس.

-واتس یُ(ر) سِکس؟ مِیل اُ(ر) فی مِیل؟

-فی مِیل.

-واتس یُ(ر) دیت اِو بِ(ر)ث؟

-فایو/ تواِلو/ ناین تین اِیتی اِیت.

-واتس یُ(ر) پِلیس اِوبِ(ر)ث؟

-سِنتِویل تِکسِس.

 

A: What’s your sex? male (M) or female (F)?

B: Female(F).

A: What’s your place of birth?

B: 5/12/1988

?A: What’s your place of birth

.B: Centerville Texas

نکته ی مهم!


طریقه آدرس دادن در زبان انگلیسی، بر عکس زبان فارسی است.

یعنی ابتداء از اسم شخص شروع می شود و به ترتیب شماره منزل یا آپارتمان، نام کوچه، خیابان، میدان، شهر، ایالت، کشور و کد پستی آورده می شود.

واژگان


 

فرم ثبت نام

رجیسترِیشن فُ(ر)م

 

Registration Form

۱ نام- اسم

۲ اسم کوچک

۳ اسم وسط

۴ نام خانوادگی

 

نیم

ف(ر) ست نیم

مِدُل نِیم

لست نیم/فَمِلی نِیم / سِ(ر)نِیم

 

۱ name

۲ first name

۳ middle name

۴ last name/family name/surname

۵ آدرس

۶ شماره خیابان

۷ خیابان

۸ شماره آپارتمان

اِدرِس

ستریت نامبِ(ر)

ستریت

اِپاتمِنت نامبِ

 ۵ address
۶ street number
۷ street
۸ apartment number

۹ شهر

۱۰ ایالت

۱۱ کد پستی

۱۲ کد منطقه

سیتی

ستِیت

زیپ کود

اِریِ کود

۹ city

۱۰ state

۱۱ zip code

۱۲ area code

۱۳ شماره تلفن

۱۴ شماره تلفن همراه

۱۵ آدرس ایمیل

۱۶ شماره تامین اجتماعی

۱۷ جنسیت

۱۸ تاریخ تولد

۱۹ محل تولد

تلفون نامبِ

سل فون نامب

ئی مِیل اِدرِس

سُوشل سیکیوریتی نامبِ

سکس

دِیت اِو بِ(ر)ث

پلِیس اِو بِ(ر)ث

۱۳ telephone number

۱۴ cell phone number

۱۵ e-mail address

۱۶ social security number

۱۷ sex

۱۸ date of birth

۱۹ place of birth

پیشنهاد دیده بان برای زبان آموزان عزیز:  آموزش زبان انگلیسی به روش CLT

تماس با گروه آموزشی دیده بان