محتوای عذر خواهی کردن در زبان انگلیسی
عذر خواهی کردن در زبان انگلیسی

عذر خواهی کردن در زبان انگلیسی

ساده ترین عبارت برای عذرخواهی کردن در زبان انگلیسی Sorry!یا I’m Sorry!(معذرت می خواهم) می باشد در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی به کار می رود. در پاسخ می توان عبارات زیر را مورد استفاده قرار داد: It’s Ok. ...
تماس با گروه آموزشی دیده بان