محتوای فرمان ماشین به انگلیسی
قسمت های مختلف ماشين به زبان انگليسی

۸۵ قسمت مختلف ماشین به زبان انگلیسی | Car Parts

قسمت های مختلف خودرو به انگلیسی A: What's the matter with your car? ماشین تون چه مشکلی داره؟ B: The bumper is broken. سپر جلوش شکسته. A: Can I help you? می تونم کمکتون کنم؟ B: Yes. My car needs ...
تماس با گروه آموزشی دیده بان