فن ترجمه ی 4

fane 4 tarjome ostad omookhte

دانلود رایگان تمامی کلاس های فن ترجمه استاد رامین آموخته: فن ترجمه چهار

فن چهار
جلسه اول
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی اول فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن چهار
جلسه دوم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی دوم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن چهار
جلسه سوم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی سوم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن چهار
جلسه چهارم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی چهارم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن چهار
جلسه پنجم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی پنجم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن چهار
جلسه ششم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی ششم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن چهار
جلسه هفتم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی هفتم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن چهار
جلسه هشتم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی هشتم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن چهار
جلسه نهم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی نهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


فن چهار
جلسه دهم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی دهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن چهار
جلسه یازدهم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی یازدهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن چهار
جلسه دوازدهم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی دوازدهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن چهار
جلسه سیزدهم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی سیزدهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن چهار
جلسه چهاردهم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی چهاردهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن چهار
جلسه پانزدهم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی پانزدهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن چهار
جلسه شانزدهم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی شانزدهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


دانلود رایگان فن ترجمه ی چهار استاد رامین آموخته


قیمت : 70 هزار تومان

برای خرید محصول کلیک نمائید :

خرید محصولات آموزشی زبان انگلیسی

 


نمونه صفحات جزوه فن ترجمه ی 4 :

تماس با گروه آموزشی دیده بان