صفرتاصد مکالمات انگلیسی در هتل به همراه ترجمه فارسی و تلفظ انگلیسی

مکالمات کاربردی انگلیسی در هتل

مکالمات انگلیسی در هتل : در این قسمت از آموزش مکالمه انگلیسی به مکالماتی میپردازیم که در هتل بیان می شوند. در ادامه میتوانید تمامی گفتگوهایی که در هتل صورت میگیرد را مطالعه بفرمایید.

۱. Making a Reservation رزرو کردن


بهتر است قبل از هر کاری در هنگام مسافرت اتاقی را از طریق تلفن رزرو کنید:

“Hi, I would like to reserve a room.”

سلام، من مایلم یک اتاق رزرو کنم.

“Hello, can I reserve a couple of rooms?””

سلام، میتونم چند تا اتاق رزرو کنم؟


یا اینکه قیمت اتاق هتل را سوال می کنید:

“Hi, how much are your rooms?”

سلام، اتاق هاتون چندند؟

“Hi, what are your rates?”

سلام، نرخ هاتون چی اند؟

“Hello, how much is a room?”

سلام، نرخ یک اتاق چنده؟


پاسخ می شنوید:

“Our rooms start at $79 for a basic room.”

نرخ پایه اتاق های ما برای یک اتاق از ۷۹ دلار شروع می شند.

“Our rooms start at $79 for a standard room and go up
to $300 for a suite.”

اتاق های ما با قیمت ۷۹ دلار برای یک اتاق استاندارد شروع می شند و تا ۳۰۰ دلار برای یک سوئیت می رسند.


پاسخ می دهید:

“Ok. Can I reserve a room?”

بسیار خوب، می تونم یک اتاق رزرو کنم؟


بعد از اعلام موافقت از جانب شما اولین چیزی که پرسیده می شود تاریخ و طول مدت اقامت تان می باشد:

“What day do you want to check in?”

چه روزی می خواهید تشریف بیاورید؟

“Which date do you want to reserve?”

برای چه تاریخی می خواهید اونو رزرو کنید؟

“What date are you looking for?”

چه تاریخی مورد نظر شماست؟


۲. Getting a room گرفتن اتاق

Have you a room for the night?

برای شب اتاق دارید؟

Can you suggest another hotel?

می تونید هتل دیگری پیشنهاد کنید؟

I’ve reserved a room; my name is …

من یک اتاق رزرو کرده ام؛ اسم من … است.

I want a single room with a shower.

من یک اتاق یک تخته با حمام می خواهم

We want a single room with a double bed and a bathroom.

ما یک اتاق یک نفره با دو تخت خواب و حمام می خواهیم

Have you a room with twin beds?

شما یک اتاق با تخت خواب دونفره دارید؟

I want a room for two or three days/ a week/ until Friday.

من یک اتاق می خوام برای دو یا سه روز یک هفته تا جمعه.

What floor is the room on?

اتاق در چه طبقه ای است؟

Is there a lift/ elevator?

آیا آسانسور هست؟

Have you a room on the first floor?

آیا اتاقی در طبقه اول دارید؟

May I see the room?

می تونم اتاق را ببینم؟

I like this room, I’ll take it.

من از این اتاق خوشم اومد، اینو می گیرم.

I don’t like this room.

من از این اتاق خوشم نیومد.

Have you another one?

اتاق دیگری دارید؟

I want a quiet room.

من یک اتاق بی سرو صدا می خواهم.

There’s too much noise.

اینجا خیلی پر سروصداست.

I’d like a room with a balcony.

من یک اتاق با بالکن می خواهم.

We’ve only a double room.

ما فقط یک اتاق دو نفره داریم.

This is the only room vacant.

این تنها اتاق خالی ماست.

How much is the room per night?

اتاق شبی چند است؟

Are service and tax included?

آیا سرویس و مالیات اضافه شده است؟

Is breakfast included in the price?

آیا قیمت صبحانه اضافه شده است؟


۳. At the reception desk در قسمت پذیرش

My keys, please.

کلید هایم، لطفا.

Are there any letters/messages for me?

آیا برای من نامه/ پیغامی هست؟

If anyone phones, tell them I’ll be back at 4:30.

اگه کسی تلفن بزنه، بگو ساعت چهار و نیم بر می گردم.

No one telephoned.

هیچکس تلفن نزد.

There’s a lady/gentleman to see you.

یک خانم / آقائی می خواهد شما را ببیند.

Please ask her/him to come up.

لطفا از او بخواهید بیاد بالا.

I’m coming down.

من دارم میام پائین.

Have you any writing paper/ envelopes /stamps ?

آیا کاغذ تحریر پاکت/ تمبر دارید؟

Please send the chambermaid/the waiter.

لطفا خدمتکار/ گارسون را بفرستید.

I need a guide/an interpreter.

من به یک راهنما مترجم نیاز دارم.

Where is the dining room?

غذاخوری کجاست؟

What time is breakfast, lunch/ dinner ?

صبحانه ناهار شام کی سرو میشه؟

Is there a garage?

آیا گاراژ هست؟

Is the hotel open all night?

آیا هتل تمام شب بازه؟

What time does it close?

کی تعطیل میشه؟


۴. Departure عزیمت

I have to leave tomorrow.

من فردا باید بروم.

Can you have my bill ready?

میشه صورتحسابمو آماده کنید؟

I shall be coming back on…

من در تاریخ ….. بر می گردم.

Can I book a room for that date?

می تونم برای اون تاریخ اتاقی رزرو کنم؟

Could you have my luggage brought down?

میشه بدین چمدان هایم را پائین بیارند؟

Please call a taxi for me.

لطفا برام یک تاکسی صدا بزنید.

Thank you for a pleasant stay.

برای یک اقامت دلپذیر متشکرم.


۵. Dialog گفتگو

در اینجا به گفتگوی یک مسافر و مسئول رزرواسیون هتل توجه کنید:

A: “Thank you for calling Great Hotel. How may I help you?”

از اینکه با گریت هتل تماس گرفتید متشکرم. من چه کمکی می تونم بکنم؟

B: “I Would like to rent a room, but how much do you charge a night?”

 من میل دارم اتاقی کرایه کنم، اما شما برای یک اتاق شبی چند می گیرید؟

A: Our prices start at $79 a night for a standard room.”

قیمت های ما برای یک اتاق استاندارد از شبی ۷۹ دلار شروع می شود

B: “Great. Can you reserve a room for me?”

-عالیه. میشه برام یک اتاق رزرو کنید؟

A: “Sure. What day are you coming in?”

حتما. شما چه روزی می آئید؟

B: “I will be checking in on August 3rd.”

من روز سوم آگوست می آیم.

A: “How many days do you need the room for?”

اتاق را برای چند روز لازم دارید؟

B: “I’ll need it for three nights.”

من اونو برای سه شب لازم خواهم داشت.

A: “Ok. I have you coming in on the 3rd of August and checking out on the 6th. Is that correct?”

بسیار خوب. من آمدن شما را برای سوم آگوست در نظر می گیرم و تسویه حساب تون را برای ششم. خوبه؟

B: “Yes.

بله.

A: “How many total adults?”

روی هم رفته چند بزرگسال؟

B: “Two adults and two kids.”

دو بزرگسال و دو بچه.

A: “How old are the kids?”

بچه ها چند سالشونه؟

B: “۱۰ and 12.”

ده و دوازده سال.

A: “Would you like one room or two rooms?”

-یک اتاق می خواهید یا دو اتاق؟

B: “Just one is fine.”

فقط یکی خوبه.


۵. Dialog گفتگو

A: “Would you like a smoking room or a non smoking room?”

اتاق مخصوص سیگاری ها را می خواهید یا غیر سیگاری ها را؟

B: “Non smoking room, please.”

اتاق غیر سیگاری را، لطفا.

A: “Can I have your last name?”

میشه اسم خانوادگی تان را بدونم؟

B: “Park.”

-پارک.

A: “Your first name”?

اسم کوچکتان؟

B : “ Young . That’s Y . O . U . N . G. “

یانگ. هجی اون وای.آر.یو.ان.جی. میشه.

A: “Let me confirm your information Mr. Park.
I have one non smoking double room with 2 adults and 2 children from August 3rd to 6th. Is this correct?”

اجازه بدین اطلاعات تون را تائید کنم آقای پارک.

من یک اتاق غیر سیگاری دوبله با دو بزرگسال و دو بچه از سوم تا ششم آگوست دارم. درسته؟

B: ” Yes.”

-بله.

A: “The total comes to $256.78.

 -کلا میشه دویست و پنجاه و شش دلار و هفتاد و هشت سنت.

Can I get your Credit card number?”

میشه شماره کارت اعتباری شما را داشته باشم؟

B: “Sure. It is 444444444444.”

-حتما اون دوازده تا چهار داره.

A: “What’s the name on the credit card?”

-چه اسمی روی کارت اعتباری هست؟

B: “Young Park.”

-یانگ پارک

A: “I have the room reserved for you.

If you need to cancel,

please call us 24 hours before your check in date.

Failure to cancel will result in a one day charge

on your credit card.

Is there anything else I can do for you?”

من اتاق را برای شما رزرو کرده ام.

اگر لازم شد کنسل کنید،

لطفا ۲۴ ساعت قبل از تاریخ ثبت ورودتان به ما زنگ بزنید.

کنسل نکردن منجر به کسر هزینه یک روز اقامت از کارت اعتباری شما خواهد شد.

کار دیگری می تونم براتون بکنم؟

B: “Yes, one more question. What time can we check in?”

بله، یک سوال دیگه. چه ساعتی می تونیم بیائیم؟

A: “We can check you in by 2:00pm.”

ما می تونیم شما را تا ساعت دو بعد از ظهر بپذیریم.

B: “Great. Thank you.”

عالیه. متشکرم.

A: “Thank you and have a great day.”

متشکرم و روز خوبی داشته باشید.

B: “Thanks. Bye”

ممنون. خداحافظ.

A: “Good bye.”

خداحافظ.


۶. Hotel Vocabulary واژگان هتل

A: Where do you work?

شما کجا کار می کنید؟

B: I work at the Grand Hotel.

در گراند هتل کار می کنم.

A: What do you do there?

آنجا چه کار می کنید؟

B: I’m a housekeeper.

من یک نظافتچی هستم.

A: Excuse me. Where’s the bellhop?

ببخشید. باربر کجاست؟

B: Right over there.

درست آنجا.

A : Thank you.

متشکرم.


واژگان

۱ door man

۱ دربان

۲ valet parking

۲ مسئول پارک کردن ماشین ها

۳ parking attendant

۳ خدمه پارکینگ

۴ bellhop

۴ باربر- پادو

۵ luggage cart

۵ چرخ مخصوص وسائل سفر

۶ bell captain

۶ مسئول امور خدماتی

۷ lobby

۷ سالن انتظار – لابی

۸ front desk

۸ بخش پذیرش

۹ desk clerk

۹ کارمند پذیرش

۱۰ guest

۱۰ مهمان

۱۱ concierge desk

۱۱ بخش رزرو تورها و مکان های هنری

۱۲ concierge

۱۲ مسئول رزرو تورها و مکان های هنری

۱۳ restaurant

۱۳ رستوران

۱۴ meeting room

۱۴ اتاق جلسات

۱۵ gift shop

۱۵ فروشگاه هدایا

۱۶ pool

۱۶ استخر

۱۷ exercise room

۱۷ اتاق ورزش

۱۸ elevator

۱۸ آسانسور

۱۹ ice machine

۱۹ ماشین یخ ساز

۲۰ hall/ hallway

۲۰ راهرو

۲۱ room key

۲۱ کلید اتاق

۲۲ housekeeping cart

۲۲ چرخ مخصوص لوازم نظافت

۲۳ housekeeper

۲۳ نظافت چی

۲۴ guest room

۲۴ اتاق مهمان

۲۵ room service

۲۵ سرویس اتاق


نکته: برای مشاهده آموزش مکالمه زبان انگلیسی به روش آسان clt کلیک کنید.

دیدگاه کاربران
  • Kimia ۱۹ شهریور ۱۴۰۰

    میشه یه مکالمه بنویسید ک مثلا ما از قبل اتاق رزرو کردیم ولی وقتی میریم هتل میگن ب دلیل خرابی سیستم رزرو ،رزرو شما ثبت نشده اون موقع باید چی بگیم خواهشا یه مکالمه شبیه این اضافه کنید یا به ایمیل بنده بفرستید ممنون میشم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده − هشت =

تماس با گروه آموزشی دیده بان