ضرب المثل های انگلیسی

یکی از قسمت های جذاب و کاربردی یادگیری زبان انگلیسی یادگیری ضرب المثل های انگلیسی است.

به خصوص پرکاربردترین ضرب المثل های انگلیسی که می توانید در مکالمات روزانه از آنها استفاده کنید.

He who pays the piper calls the tone
هر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری.

Half a loaf is better than none/no bread
کاچی به از هیچی است.

A Hungry man is an angry man
آدم گرسنه ایمان ندارد.

He has a loose tongue
آدم دهن لقی است.

Haste makes waste
عجله کار شیطان است؛ شتاب کلید اندوه است.

He who hesitates is lost
کارها به صبر بر آید و مستعجل به سر در آید.

Honesty is the best policy
درستی بهترین سیاست است.

A Good wine needs no bush
اگرهست مرد از هنر بهره ور هنر خود بگوید نه صاحب هنر
اگر مشک خالص نداری، مگوی ورت هست خود فاش گردد ببوی

Give a dog a bad name and hang him
گر سر آزار داری، بهانه بسیار داری.

God help those who help themselves
از تو حرکت، از خدا برکت.

Great promise, small performance
سنگ بزرگ علامت نزدن است.

Faint heart never won fair lady
عروس ملک کسی در کنار گیرد تنگ
که بوسه بر لب شمشیر آبدار نهد

The First blow is half the battle
ضربه اول نیمی از مبارزه است.

Fair exchange, no robbery
آنچه عوض دارد گله ندارد.

A Fault confessed is half redressed
گنه را عذر شوید جامه را آب.
اعتراف به خطا نیمی از بخشودگی است.

Every dog is a lion at home
سگ در خانه صاحبش شیر است.

Every light has its shadow
هر گلی را خزانی در کمین است.

Either win the saddle or lose the horse
یا سر می رود یا کلاه می آید.

The End justifies the means
هدف وسیله را توجیه می کند.

Experience is the mother/father of wisdom
تجربه مادر/پدر خرد است.

Experience is the best teacher
تجربه بهترین معلم است.

Deeds not words
آزادگی مرد بکار است نه گفتار آن به که عمل باشد و گفتار نباشد

Do well and have well
هر که به نیکی عمل آغاز کرد نیکی او روی بدو باز کرد

Divide and rule
تفرقه بیانداز و حکومت کن.

The Darkest hour is that before down
نومید مشو ز چاره جستن کز دانه شگفت نیست رستن

Don’t put off for tomorrow what you can do today
کار امروز به فردا مفکن.

A Door must either be shut or open
نمی شود هم خدا را خواست و هم خرما را.

A Desperate man needs no help
از جان گذشته را به مدد احتیاج نیست.

Don’t cry over split milk
طرب نوجوان ز پیر مجو که دگر ناید آب رفته بجوی

Bad actions lead to worse reaction
همینت پسند است اگر بشنوی که گر خار کاری، سمن ندروی

Better bad now than worse later
جنگ اول به از صلح آخر.

Bad news travels fast
خبر بد زود پخش می شود.

A Bad workman blames his tools
عروس نمی تواند برقصد می گوید زمین کج است.

Barking dogs seldom bite
سگ لاینده، گیرنده نبود.

Birds of a feather flock together
کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز

Bargain is bargain
حساب حساب است، کاکا برادر.

The Best of friends must be apart
خورشید رخا ز بنده تحویل مکن این دخل مرا به هجر تبدیل مکن
خواهی که ز من جدا شوی بی سببی خود دهر جدا کند تو تعجیل مکن

Cross the stream where it is shallowest
گره کز دست بگشاید چرا آزار دندان را.

Charity begins at home
چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.

Cowards die many times before their deaths
آدم نترس یکبار می میرد آدم ترسو هزار بار.
هر که ترسید مرد ، هر که نترسید برد؛ ترس برادر مرگ است.

Cut the cackle and come to the hoses
دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

Cross the bridge when one comes to it
چو فردا شود فکر فردا کنیم.

Clothes do not make the man
آدم را به جامه نشناسند؛ لباس طریقت به تقوا بود

Barking dogs seldom bite
سگی که واق واق می کنه، گاز نمی گیره

A poor workman blames his tools
عروس نمی توانست برقصد، می گفت زمین کج است

First catch your hare, then cook him
مرغی که در هواست نباید به سیخ کشید

It’s never too late to mend
ماهی را هروقت از آب بگیری تازه است

Faith will move mountains
ایمان کوه ها را جابه جا می کند

To move heaven and Earth
آسمان را به زمین دوختن

milk the ram
آب در هاون سائیدن

fingers are all thumbs
دست و پا چلفتی است

burnt child dreads the fire
مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

A cat may look at a king
به اسب شاه گفته یابو

He that will steal an egg will steal an ox
تخم مرغ دزد شتردزد می شود

There is no smoke without fire
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

Close but no cigar
خوب گفتی، ولی نه آنچه باید می گفتی

Eagles don’t catch flies
شاهین حشره شکار نمیکنه

Every man has a price
هر کسی یه قیمتی داره

Don’t bite the hand that feeds you
نمک خوردی نمکدان مشکن

To go with the stream
همرنگ جماعت شدن

He is a button short
یک تخته اش کم است

Every cloud has a silver lining
در نا امیدی بسی امید است

dance to a person’s tune

به ساز کسی رقصیدن

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × دو =

تماس با گروه آموزشی دیده بان